Maa- ja metsätalousministeriön
sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä

Merialueen saalisilmoitusjärjestelmä koskien alle 10 metriä pitkiä kalastusaluksia, jotka harjoittavat kaupallista kalastusta.
Järjestelmää käyttäen voi tehdä seuraavat merikalastusta koskevat ilmoitukset:

  • Purkamisilmoitus kiintiöityjen kalalajien osalta
  • Rannikkokalastusilmoitus kaikkien rannikkokalastussaaliiden osalta

Kirjaudu merialueen saalisilmoitusjärjestelmään
Ennakkoilmoitusjärjestelmä koskien kiintiöityjä kalalajeja on otettu käyttöön 25.4.2018 alkaen: sovelluksella voidaan tehdä lohenkalastuksen ja monivuotisten suunnitelmien mukaisten lajien (silakka, kilohaili ja turska) lainsäädännön edellytykset täyttävä ennakkoilmoitus kaikilla alle 15 metrin kalastusaluksilla, jotka eivät käytä sähköistä kalastuspäiväkirjaa.

Sähköinen
ennakkoilmoitus

Merialueen saalisilmoituspalveluun kirjautuminen suoritetaan 21.12.2017 lähtien ELU2-tunnistautumisen kautta. Tunnistautumista varten tarvitset ELU2-käyttäjätunnuksen. Lisätietoja ELU2-tunnistautumisesta sivun alaosassa.

Jord- och skogsbruksministeriets
elektroniska fångstanmälningssystem

Havsområdets fångstanmälningssystem gällande under 10m långa fiskefartyg, som utövar kommersiellt fiske.
Via systemet kan följande anmälningar göras gällande fiske till havs:

  • Lossningsanmälan gällande kvotbundna arter
  • Kustfiskeanmälan gällande alla kustfiskefångster

Logga in i havsområdets fångstanmälningssystem
Förhandsanmälningssystemet för kvoterade fiskarter har tagits ibruk fr.o.m. 25.4.2018: Med applikationen kan alla fiskebåtar som är under 15 meter långa (som inte använder elektroniska fiskeloggboken) uppgöra förhandsanmälan för laxfisket och för de fiskarter (strömming, vassbuk och torsk) som berörs av de fleråriga planerna i Östersjön.

Elektronisk förhandsanmälan
Inloggningen till havsområdets fångstanmälningstjänst sker fr.o.m. 21.12.2017 via ELU2-identifikationsservicen. För inloggningen behöver du en ELU2 - användarkod. Tillägsinformation om ELU2-identifiering på nedre delen av sidan.

Sisävesien saalisilmoitusjärjestelmällä ilmoitetaan sisävesien kaupallisesta kalastuksesta.

Kirjaudu sisävesien saalisilmoitusjärjestelmään
Insjöområdens fångstanmälningssystem gällande kommersiellt fiske på insjöområden.

Logga in i insjöarnas fångstanmälningssystem

ELU2-käyttäjätunnuksena toimii asiakkaan viranomaiselle toimittama sähköpostiosoite. Asiakkaalle toimitetaan kyseiseen sähköpostiosoitteeseen järjestelmään pääsyyn tarvittavat tiedot.

Mikäli asiakkaalle ei ole tullut sähköpostiin kirjautumistietoja, tulee asiakkaan olla yhteydessä viranomaiseen toimittamalla saalisilmoituksen tekijän tiedot ja ajantasaiset yhteystiedot osoitteeseen saalisilmoitukset@ely-keskus.fi.

Vaihda tästä ELU2-tunnistautumisen salasanaa.

Huom! Jos käytät Windows XP:tä, tarvitset järjestelmän käyttämistä varten jonkin muun selaimen kuin Internet Explorerin.
Som ELU2-användarkod fungerar den epostadress som kunden meddelat åt fiskerimyndigheterna. Till ifrågavarande epostadress levereras noggrannare uppgifter om inloggningen.

Ifall kunden inte får uppgifter om inloggningen till sin epost, bör kunden ta kontakt med fiskerimyndigheterna, genom att förmedla uppdaterade kontaktuppgifterna gällande den som gör fångstanmälningarna via epost till saalisilmoitukset@ely-keskus.fi.

Här kan du byta lösenordet till ELU2-identifikationstjänsten.

OBS! om du använder Windows XP, behöver du någon annan web-browser än Internet Explorer för att använda systemet.